top of page

Användarvillkor

Vänligen läs dessa användarvillkor (”Villkoren”) noggrant innan du använder de tjänster som tillhandahålls via webbplatsen kattalo.com, som drivs av Kattalo AB (”Kattalo”, “vi”, “oss” eller “vår”). Din tillgång till och användning av vår tjänst ("Tjänsten") är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor och dess bilagor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som använder vår tjänst. Genom att ha tillgång till, eller använda, vår Tjänst accepterar du att vara bunden av dessa villkor. Vänligen rikta frågor relaterade till dessa villkor till legal@kattalo.com.

Inledning

Senast uppdaterad 10 december, 2023.

Definitioner

“Användare” avser, i dessa Villkor, individer som registrerat Konto.

“Konto” avser, i dessa Villkor, ett personligt lösenordskyddat konto som används för att identifiera specifika Användare under användning av tjänsten

”Profil” avser, i dessa Villkor, profiler som skapas/associeras med ett eller flera konton. En profil representerar ett barn/en elev men behöver inte innehålla personuppgifter.

"Kattalo", "vi", "oss" eller "vår" avser, i dessa Villkor, Kattalo AB, organisationsnummer 559264-7043, med säte på Otterhällegatan 2, 411 17 Göteborg, Sverige

”Plattform” avser, i dessa Villkor, portalen som tillhandahålls av oss på teachers.kattalo.com, samt våra appar på App Store och Google Play

“Webbplatsen” avser, i dessa Villkor, webbplatsen kattalo.com

“Tjänst” avser, i dessa Villkor, tillgång till och användande av Plattformen och/eller Webbplatsen

”Kund” avser, i dessa Villkor, nämnd, rektor eller annan person eller organ som har mandat att ingå avtal.

Definitionerna ovan ska gälla dessa termer oavsett om de är skrivna med versal eller inte.

Plattformen

Plattformen är ett hjälpmedel som ska förenkla språkutveckling för barn i förskola, grundskola och anpassad grundskola. Användaren kan på ett smidigt och effektivt sätt i Plattformen skapa uppgifter och utmaningar med språkutvecklande innehåll. Applikationen förenklar även Användarens administrativa arbete vad gäller återkoppling på uppgifter samt att den på ett effektivare sätt möjliggör en kontinuerlig uppföljning av elevernas utveckling/progression.

Avgifterna för användning av tjänsten ("avgifter") finns tillgängliga på webbplatsen och/eller i vår dåvarande publicerade prislista. Priset som anges för Tjänsten exkluderar alla skatter och avgifter, om inte annat anges. Du är ansvarig för eventuella skatter och för alla andra avgifter (till exempel valutaväxling). Alla priser är exklusive skatt, som kan läggas till priset, beroende på din hemvist.

Betalning ska alltid göras i förskott för hela licensperioden, såvida inte annat avtalats. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra den noterade valutan.

Vi har rätt att justera priserna för Tjänsten från tid till annan. Justerade priser träder i kraft vid efterföljande licensperiod. Betalning ska göras via banköverföring till vårt bankkonto eller via online-betalning enligt vad som anges i fakturan, eller på annat sätt från tid till annan. Vi kan göra fakturering till den e-postadress som anges av användaren.

Vi kommer naturligtvis att meddela dig i förväg, antingen via tjänsten eller till den e-postadress du senast har gett oss, om vi ändrar priset på Tjänsten. I det fall det finns en viss längd och ett visst pris för ditt tjänsteerbjudande kommer priset att gälla den tiden. Efter att erbjudandeperioden är slut debiteras din användning av Tjänsten till det nya priset. I det fall ditt avtal är utan specifik längd kommer vi meddela dig om prisförändringar minst trettio (30) dagar i förväg. Genom att fortsätta använda Tjänsten efter att de nya villkoren trätt i kraft godkänner du de uppdaterade villkoren. Om du inte vill godkänna ändringen har du rätt att avsluta din licens.

Du måste ha behörighet att använda den betalningsmetod som du anger när du skapar ett faktureringskonto. Du bemyndigar oss att debitera dig för tjänsten med din betalningsmetod och för alla betalda funktioner i tjänsten som du väljer att registrera dig för eller använda medan dessa villkor är i kraft.

Du måste hålla all information i ditt faktureringskonto aktuell. Du kan komma åt och ändra din faktureringskontoinformation i ditt Konto.

Du kan ändra din betalningsmetod när som helst. Om du säger till oss att sluta använda din betalningsmetod och vi inte längre tar emot betalning från dig för den betalda tjänsten kan vi avbryta den tjänsten. Ditt meddelande till oss påverkar inte avgifter som vi skickar till ditt faktureringskonto innan vi rimligen kan agera på din begäran.

I det fall du avbryter, avslutas din tjänst i slutet av din nuvarande tjänstperiod eller, om vi fakturerar ditt Konto på periodbasis, i slutet av den period då du annullerade. Om du inte avbryter vid behov förnyar vi tjänsten automatiskt för samma period och debiterar din betalningsinformation som registreras hos oss från och med den första dagen i förnyelseperioden. Om vi inte tar emot betalning på förfallodagen kommer ditt Konto att vara fryst, oåtkomligt och alla delade länkar kommer att stängas av tills alla utestående betalningar har behandlats av oss.

I det fall du tagit del av ett testerbjudande, måste du avbryta Tjänsten innan slutet av testperioden för att undvika nya avgifter. I det fall du inte avbryter din Tjänst och vi har sagt att tjänsten kommer att konverteras till en betald prenumeration i slutet av testperioden, ger du oss tillstånd att debitera dig för den efterföljande perioden.

Förutom vad som är förbjudet enligt lag, kan vi debitera dig en förseningsavgift om du inte betalar i tid. Du måste betala dessa förseningsavgifter när vi fakturerar dig för dem. Förseningsavgiften kommer att vara lägre än en (1) procent av det obetalda beloppet varje månad eller den högsta tillåtna avgiften enligt lag. Vi kan använda en tredje part för att samla in förfallna belopp. Du måste betala för alla rimliga kostnader som vi ådrar oss för att samla in förfallna belopp, inklusive rimliga advokatavgifter och andra juridiska avgifter och kostnader. Vi kan pausa eller avbryta din tjänst om du inte betalar hela beloppet i tid.

Betalning

Tillägg

Vi kan uppdatera och ändra någon del eller alla dessa villkor när som helst och av vilken anledning som helst, inklusive kostnader förknippade med användningen av tjänsten (men dina avgifter ändras inte under din prenumerationsperiod förutom som vi förklarar i avsnittet "Betalning" ovan.) I det fall vi uppdaterar eller ändrar dessa villkor kommer de uppdaterade villkoren att publiceras på https://www.kattalo.com/terms och vi kommer att meddela dig via e-post eller genom notifiering i tjänsten. De uppdaterade villkoren träder i kraft och är bindande nästa arbetsdag efter det att de har publicerats.

All ny funktionalitet som introduceras i tjänsten kommer att omfattas av vad som anges i dessa villkor.

Betalvillkor för huvudmän och skolor tecknas i separata avtal.

Förändring av plattformen

Vi förbehåller oss rätten att ändra och ta bort egenskaperna för Plattformen när som helst inklusive, men inte begränsat till, (i) funktionalitet, (ii) funktioner och (iii) tjänster, med eller utan föregående meddelande.

Alla ny funktionalitet, nya funktioner eller tjänster som introduceras till plattformen kommer att omfattas av vad som anges i dessa villkor.

Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att hålla plattformen operativ och fullt fungerande under de förändringar som beskrivs ovan.

Vi har inga skyldigheter att tillhandahålla specifika funktioner eller att se till att dessa är tillgängliga.

Uppförandekod

Du får endast använda plattformen för lagliga ändamål. Du samtycker till att när du använder Plattformen eller kommunicerar via Plattformen får du inte använda Plattformen för att skicka, sända eller på annat sätt distribuera olagligt material.

Du godkänner vidare följande:

  • Du ska inte ärekränka, missbruka, trakassera, hota eller på annat sätt kränka andras eller någon tredje parts juridiska rättigheter, inklusive oss,

  • Du får inte på något sätt publicera, posta eller - på något annat sätt uttrycka - något material eller information som är olämplig, förtalande, kränkande, obscen, pornografisk, rasistisk, terrorist, politiskt snedställd, oanständig eller olaglig,

  • Du ska inte bidra till destruktiva aktiviteter såsom spridning av virus, skräppost eller någon annan aktivitet som kan skada plattformen, dess användare eller oss på något sätt,

  • Du ska inte övervaka Tjänstens tillgänglighet, prestanda eller funktion för något konkurrensändamål, vilket bland annat innebär att du samtycker till att inte komma åt Tjänsten i syfte att utveckla eller driva en konkurrenskraftig produkt eller tjänst eller kopiera Tjänstens funktioner eller användargränssnitt.

  • I det fall vi upptäcker att du bryter mot dessa villkor eller andra bestämmelser som har ställts in av oss eller våra dotterbolag förbehåller vi oss rätten att stänga av eller återkalla din åtkomst till Plattformen.

Vi rekommenderar att du använder Plattformen noggrant, och att du kommer ihåg att innehållet du laddar upp kan vara av känslig karaktär.

Innehåll

Plattformen innehåller funktioner för att ladda upp, posta, länka och kommunicera och på annat sätt göra innehåll tillgängligt för andra. Du är alltid ansvarig för all distribution eller andra åtgärder under ditt eller dina Konton.

Genom att ladda upp innehåll till Plattformen garanterar du att du antingen är ägaren till det uppladdade innehållet eller att du har en giltig licens till sådant innehåll från lämplig rättighetsinnehavare och att innehållet eller din användning av innehållet inte på något sätt bryter mot nationell eller internationell lagstiftning. Vi övervakar inte om något innehåll lagligen laddas upp eller distribueras via plattformen. I det fall du har några klagomål eller andra frågor relaterade till något innehåll, vänligen kontakta legal@kattalo.com.

Genom att skicka innehåll till plattformen är du medveten om att, beroende på inställningarna för ditt Konto/dina Konton, kan sådant innehåll delas med andra.

Vi tar inget ansvar för förlorat innehåll och vi råder dig att alltid behålla din egen säkerhetskopia av ditt innehåll.

Vi tar inget ansvar med avseende på giltigheten av innehåll som tillhandahålls av dig eller någon annan användare.

Registrering och konton

Konton kan antingen registreras som privat- eller juridisk person. En förutsättning för att Användaren ska få nyttja Plattformen och dess funktionalitet är att det mellan Användaren, eller Användarens arbetsgivare, och Kattalo har upprättats ett avtal om rätt att nyttja Plattformen.

Användare yngre än 18 år behöver vårdnadshavares godkännande av dessa Villkor, där vårdnadshavaren ger sitt samtyckte till Villkoren och att Användaren blir Kund till Kattalo.

Användare med avtal för privatpersoner har endast rätt att nyttja Plattformen för privat bruk.

Användare med avtal genom sin arbetsgivare ges en begränsad, icke-exklusiv och icke överlåtbar rätt att använda Plattformen i sitt yrkesmässiga arbete.

Rätten till användande omfattar endast det antal licenser som Kunden erlagt betalning för i enlighet med vid var tid gällande prisvillkor. Användning av Tjänsten på något annat sätt, t.ex. vidareförsäljning, vidarelicensiering, kopiering eller modifiering av Tjänsten, är inte tillåten.

För tydlighetens skull är du också skyldig att se till att endast en fysisk person kan använda varje enskilt Konto eftersom varje Konto är personligt.

När du registrerar dig på plattformen ska du tillhandahålla aktuell, sann och fullständig information som begärs i registreringsformuläret. Du är ansvarig för att hålla sådan information uppdaterad och fullständig.

Du samtycker till att du kommer att vara helt ansvarig för all tillgång till, eller din användning av, Plattformen under ditt Konto(n) och att du är ansvarig för alla åtgärder och aktiviteter som utförs under ditt utsedda Konto. Detta inkluderar även användning och information kopplat till de Profiler som är associerade med ditt konto.

Du ansvarar för dina användares personliga lösenord och garanterar att du behandlar dem som känslig och konfidentiell information. Vi rekommenderar dig vidare att använda personliga lösenord med tillräcklig lösenordsstyrka och att ändra personliga lösenord med jämna mellanrum för att förhindra obehörig åtkomst.

Vi förbehåller oss rätten att avsluta alla Konton om aktiviteter inträffar som utgör eller kan utgöra ett brott mot dessa villkor eller av tillämpliga lokala eller internationella lagar, regler eller förordningar.

Vi förbehåller oss även rätten att ta bort inaktiva Konton. Med inaktivitet menas att Kattalo inte använts under en sammanhängande period om sex (6) månader.

Immateriella rättigheter

Plattformen och dess ursprungliga innehåll, funktioner, funktionalitet och designelement är och förblir exklusiv egendom för Kattalo och dess licensgivare. Våra immateriella rättigheter får inte användas i samband med någon produkt eller plattform utan föregående skriftligt medgivande från Kattalo.

Ansvarsbegränsningar

Vi är, med de begränsningar som anges nedan, ansvariga gentemot dig för skador orsakade av vår vårdslöshet, oavsett vilken juridisk grund du använder för ett sådant anspråk.

Såvida inte det anges i Avtalet är vi inte ansvariga för skador orsakade av ändringar av Tjänsten som gjorts enligt dina instruktioner eller utförda av någon annan än oss (inklusive men inte begränsat till ändringar som du gjort eller som gjorts för din räkning).

Vi är under inga omständigheter ansvariga för din förlust av vinst, intäkter, besparingar eller goodwill, förlust på grund av drift-, kraft- eller nätavbrott, förlust av data, ditt potentiella ansvar gentemot tredje part eller indirekta eller följdskador av något slag.

Vårt totala och sammanlagda ansvar enligt dessa Villkor är, för varje kalenderår och oavsett antalet skador, begränsat till 50% av de avgifter som du betalar under 12-månadersperioden före den tid då skadorna inträffade. I det fall du använder tjänsten på prov eller på annat sätt gratis prenumeration är vårt sammanlagda ansvar, oavsett antalet skador, begränsat till 50 euro. Vårt ansvar för tredjepartsapplikationer kommer aldrig att överstiga det belopp som vi har rätt att återkräva från leverantören av sådan tredjepartsapplikation.

Vi är inte ansvariga för skador om du inte meddelar oss skriftligen om detta senast 90 dagar efter att du har märkt eller borde ha märkt den faktiska skadan eller förlusten, dock senast sex (6) månader från det att skadan inträffade.

Även om vi eftersträvar att ha Plattformen tillgänglig 24/7/365, kan vi inte hållas ansvariga för att Plattformen av någon anledning någon gång inte skulle vara tillgänglig. Vi garanterar inte att tillgång till Plattformen kommer vara oavbruten, i rätt tid och utan fel. Dessutom kan vi från tid till annan vara tvungna att genomföra underhåll eller introducera nya funktioner.

Personlig information

I det fall du använder tjänsten som privat person, erkänner du att du är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som behandlas av oss på uppdrag av dig i förhållande till tjänsten och att vi anses vara ditt personuppgiftsbiträde. Vi och du har därför kommit överens om att ingå avtalet om databehandling enligt vår integritetspolicy, som kommer att gälla oberoende av villkoren annars så länge vi behandlar personuppgifter på uppdrag av dig.

I det fall att du använder tjänsten i skolan är du införstådd i att vi enbart behandlar personuppgifter för personuppgiftsansvariges räkning, dvs. Kunden. För frågor rörande personuppgiftsbehandlingen i samband med applikationen hänvisar Kattalo användaren till den personuppgiftsansvarig, dvs. Kunden.

Skadeersättning

Du ska ersätta oss med avseende på allt direkt ansvar, förluster, skador, kostnader eller utgifter som orsakats, som uppstår på grund av eller i samband med brott mot dessa Villkor.

Sekretess

Vi är inte ansvariga för konfidentiell information som delas via Plattformen, förutsatt att vi inte har agerat med grov vårdslöshet eller avsikt.

Varaktighet och uppsägning

Dessa Villkor anses vara gällande från den dag du accepterar dem, d.v.s. när du först använder Plattformen, och upphör att gälla när du avslutar dina Konton. Efter uppsägning upphör din rätt att använda Plattformen omedelbart.

Särskiljande

I det fall någon bestämmelse i dessa Villkor mellan oss och dig anses vara ogiltig eller ogenomförbar, ska sådan bestämmelse begränsas eller modifieras i minsta möjliga utsträckning för att eliminera dess ogiltigförklaring eller oförmåga så att dessa Villkor annars förblir i full kraft och verkställbara.

Tillämplig lag

Villkoren regleras under svensk lag.

Tvister

Tvister med anledning av detta Avtal, som inte kan lösas av parterna gemensamt, ska avgöras av svensk allmän domstol och i första instans av den Tingsrätt Leverantören tillhör.

bottom of page